När den legendariska svenska sportbilen Indigo 3000 återuppstår i ny tappning ansvarar Conmore för att implementera den moderniserade motorstyrningsdelen.

von Braun Indigo 3000 R Signature Series

Indigo 3000R, som den nya versionen heter, har genomgått ett 50-tal formmässiga uppdateringar för att möta dagens krav. Förändringarna har dock hållits inom vissa ramar för att de ursprungliga tillverkningsverktygen ska kunna användas även idag. Von Braun vill att så mycket som möjligt av originaldelarna ska finnas kvar i bilen. För Conmores del börjar projektet med att vår konsult på plats får lista ut hur det gamla elsystemet i bilen är konstruerat, eftersom sladdar och kontakter var helt omärkta.

Ny elektronik I projektet byttes motor på bilen och med det tillkom mer elektronik, en ny motormatta till den nya motorn kopplades då in. Conmore föreslog att en modernisering av hela elsystemet skulle göras för att bilen lättare skulle gå att certifiera och lättare att ändra och uppgradera när det gäller elektriska funktioner och mjukvarufunktioner. Detta gjorde att det tillkom nya LED-lampor samt nytt CAN-baserat elsystem till instrumenten. Conmore var också med och kopplade in nya elboxar som Consat hade anpassat till just denna bil.

Tätt samarbete Konsulten på plats fick jobba nära mekaniker från von Braun då mycket av deras arbeten var beroende av varandra. Bland annat fick man byta ut bränslepumprelä, mainrelä och startrelä. Just möjligheten till ett nära samarbete hade stor påverkan när von Brauns dåvarande VD Torbjörn von Braun valde vem som skulle få uppdraget: – En stor anledning till att just Conmore fick uppdraget var närheten företagen emellan. Sedan rekommenderade också Consat att vi skulle anlita Conmore.

Ödmjuk inställning – en framgångsfaktor Enligt Torbjörn är det Conmores ödmjuka inställning till projektet och hur de har värnat om kunden som gjort att det har fungerat så bra. – Samarbetet fungerade väl med återkommande projektuppföljningsmöten samt resultat- och målavstämningar fram till ett överlämnande för nästa fas.

 

Uppdragen inkluderar:
Uppdragsledning
Systemkonstruktion av elsystem inklusive kablagekonstruktion och installering
Leverantörskontakter
Testning och provning av elsystem
Felanalyser
Dokumentation

 

Vill ni veta mer?
Kontakta oss gärna:
Fredrik Hansson
Mob: 0707-51 14 72
Mail: fredrik.hansson@conmore.se