Klimatneutralt företag

11 jun 2020

Conmore har som mål att bli ett hållbart företag! För att ta reda på vad vi kan göra bättre har Cecilia Magnusson och Malin Olausson genomfört sitt examensarbete hos oss inom detta ämne.

Conmore har som mål att bli ett hållbart företag! För att ta reda på vad vi kan göra bättre har Cecilia Magnusson och Malin Olausson genomfört sitt examensarbete hos oss inom detta ämne.

Under sitt examensarbete undersökte Cecilia och Malin hur Conmore jobbar med hållbarhet idag och vad vi behöver göra för att bli ett klimatneutralt företag. För att uppnå märkningen “Klimatneutralt företag”måste företaget uppfylla någon av standarderna ISO 14021 eller PAS 2060. Arbetet mot detta bygger generellt på tre steg – att inventera, reducera och kompensera för de återstående utsläppen årligen genom att klimatkompensera.

Beräkningarna av utsläppen utfördes med hjälp av det standardiserade ramverket Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Resultatet av beräkningarna visade att Conmores totala utsläpp för år 2019 var 47,1 ton koldioxidekvivalenter. Detta är lågt i jämförelse med liknande verksamheter inom samma bransch. Utifrån detta resultat drogs slutsatsen att Conmore står sig väl ur ett miljöperspektiv, genom att vi bland annat har ersatt flygresor med tågresor och bolaget abonnerar dessutom på miljövänlig el- och fjärrvärme från Mölndal Energi. 

För att ytterligare reducera Conmores utsläpp gav exjobbet förslag på olika reduceringsåtgärder där fokus ligger på tjänsteresor som var den största utsläppsboven. En åtgärd som identifierades var att bolaget bör byta sina bilar till el- eller hybridbilar.

Baserat på de observationer som gjorts så kan slutsatsen dras att Conmore uppfyller alla de krav som ställs för att uppnå märkningen ”Klimatneutralt företag” efter att man kompenserat för resterande utsläpp.

Stort tack till Cecilia och Malin som genomfört sitt examensarbete inom detta område hos oss! Detta är ett viktigt steg för att Conmore ska kunna ta nästa kliv mot att bli ett hundraprocentigt hållbart företag.

Fler nyheter inom ämnet