MILJÖ & KVALITET

Vår miljöpolicy

Conmore och våra konsulter arbetar ständigt med fokus på vår miljö. Vi vill vara en del i en varaktig utveckling mot ett ekologiskt hållbart samhälle, skydda miljön och förebygga föroreningar. Vi uppmuntrar alla våra konsulter att ständigt arbeta för att förbättra hela företaget inom miljöområdet, från inköp till avfallshantering och tjänsteresor. Vårt miljöledningssystem utgör grunden för vårt miljöarbete, att lagar och andra krav följs och gärna överträffas är också är en viktig del i det arbetet. Vi ska även följa utvecklingen så att ny teknik kan användas för att exempelvis minimera utsläpp från våra transporter.

Eftersom vi är ett konsultföretag ska vi inte enbart knyta vårt miljöarbete till kontoret utan också försöka påverka våra uppdragsgivare att arbeta för ett hållbart samhälle.

Vår kvalitetspolicy

Vi och våra konsulter strävar efter:

  • Att ha full kunskap om våra kunder & anställdas krav och förväntningar, samt uppfylla dessa behov bättre än våra konkurrenter.
  • Att våra kunder och anställda alltid känner fullt förtroende för oss.
  • Att varje uppdrag ska vara en rekommendation för kommande affärer.
  • Samtliga aktiviteter ska därför följa fastlagda riktlinjer. Rutiner och systemets effektivitet ska följas upp.
  • Kvalitetsarbetet styrs mot noll fel genom ständig strävan efter årliga förbättringar, som ska formuleras, göras kända och följas upp.